ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਮੈਦਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ (ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ) ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੳੇੁ ਪਿਆਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ‭+44 7466 301638‬ ਤੇ ਵਟਸਪ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ 9888732809 ਆ ਜੀ